Handlingsprogram for venstre i Køge 2014-2017

Køge Kommune skal være en kommune med ambitioner, tryghed, ansvar og højt til loftet

I over 90 år har Køge Kommune været styret af socialdemokrater. Men intet styre har godt af at sidde på magten så længe. Det giver vanetænkning, indforståethed og manglende udvikling. Vi oplever en kommune, der er præget af lukkethed, manglende valgmuligheder, økonomisk flik-flak, manglende væresteder for unge, bander og deres hærgen. Men også en kommune, der planlægger store centrale kultur- og byudviklingsprojekter – uden at justere med virkeligheden og ændrede samfundsvilkår – og uden udvikling i HELE kommunen.

Venstre ønsker at ’ryste posen’ og kigge kommunens drift efter i sømmene for at sikre Køge Kommune en sund og solid udvikling og position på Sjælland. Vi er også nødt til at sætte en massiv indsats ind mod  bandernes vækst for at sikre tryghed og forhindre negative rollemodeller. Kun ved at ændre fokus og skaffe flere arbejdspladser og virksomheder, kan vi sikre vækst og blive en attraktiv kommune. Det er en absolut nødvendighed, for at sikre en fortsat god kernevelfærd for vores borgere.

Køge skal være en attraktiv kommune med en attraktiv hverdag, en god og tryg opvækst til vores børn og unge, et værdigt ældreliv og et stærkt erhvervsliv. Venstre ønsker en kommune med ambitioner, tryghed, ansvar og ’højt til loftet’ – med udvikling i HELE kommunen.

 

Mærkesager

Nye job – Nye virksomheder

Vi vil være den mest attraktive erhvervskommune i Region Sjælland.

Et attraktivt hverdagsliv

Vi vil være det mest attraktive sted at bo i Region Sjælland.

Unge godt på vej

Vi vil have trygge, aktive og fremtidsparate børn og unge.

Nej til bander i Køge

Vi skal hindre ny tilgang samt styrke konsekvens og indsatser mod banderne.

 

Indhold

 1. Effektiv drift og frit valg
 2. Vækst, erhverv og udvikling
 3. Bolig- og kommuneudvikling
 4. Fremtidsparate børn og unge
 5. Nej til bander i Køge
 6. Tryg og værdig ældreomsorg
 7. Aktivt kultur- og fritidsliv
 8. Grøn og miljøvenlig kommune

 

På vegne af Venstre i Køge og vores stærke kandidathold.

Mette Jorsø

 

 

 

 

 

Mere velfærd for pengene med frit valg og fokus på en slank og effektiv kommune.

Med verdens største offentlige sektor, og en fremtidig større andel af ældre, og deraf en større udgift til ældreområdet, er vi nødt til at drive en offentlig sektor der rækker ’længere på literen’. Det er en stor udfordring for vores kernevelfærd, at få pengene til at række. Vi skal sikre effektiv drift og moderne ledelse, så vi frigør ressourcer til at prioritere kerneydelserne og sænke afgifterne. Lige nu bruger Køge Kommune 20 mill. mere i administration end landsgennemsnittet. Det skal gøres bedre.

Som kommune skal vi have fokus på nye indtægter. Det får vi ved at tiltrække nye borgere, nye virksomheder, mere trafik til havnen, flere handlende i butikkerne og flere turister o.l. Vi skal udnytte mulige effektiviseringspotentialer og bruge mere smarte og effektive løsninger. I størst muligt omfang skal borgerne selv bestemme, om de ønsker at benytte et offentlig eller en privat løsning.

Sådan gør vi:

 1. Vi skal have en serviceorienteret kommune, hvor borgeren og erhvervslivet er i centrum.
 2. Vi ønsker en dygtig og innovativ forvaltning med fokus på åbenhed og lave administrationsomkostninger.
 3. Vi skal løbende lave nabotjek til de kommuner, der løser opgaverne bedre og billigere.
 4. Det skal være let og enkelt for borgere og virksomheder at henvende sig og finde information og komme i kontakt med kommunen. Venstre ønsker én ’serviceindgang’ for borgere og én for erhvervslivet. Kommunens information skal formuleres letforståelig – uanset om det er online, i print eller mundtlig.
 5. Venstre ønsker at holde skatter og afgifter i ro, for at give borgere og virksomheder tryghed om deres økonomi. Vi ønsker på sigt, at sænke kommuneskatten og grundskylden.
 6. Venstre vil udbyde driftsopgaver, der kan gøres i privat regi, således at også mindre og lokale virksomheder har mulighed for at byde ind på opgaverne. Det kan fx også omfatte opgaver i forvaltningerne, hvor der i perioder er pres på sagsbehandlingen. Er der f.eks. travlt i Teknik og Miljø, skal opgaver lægges ud til lokale ingeniør- og arkitektfirmaer, på samme måde som fx Bilsyn. På den måde kan vi skabe ‘harmonika-forvaltninger’, hvor kapaciteten udbygges i takt med aktivitetsstigninger. Hvor ved virksomheder og borgere vil få ‘svar med det samme’ uden det belaster administration.
 7. Borgernes skal have mulighed for frit valg, i forhold til at benytte en kommunal eller privat ydelse, hvor det er muligt.
 8. Venstre ønsker fleksible indkøbsordninger for de enkelte institutioner, så f.eks. børnehaver og skoler frit kan vælge, hvor de vil købe ind, bedst og billigst, og gerne lokalt. Det kan fx også indebære ’åbne’ indkøbsbøger.
 9. Kommunalt ansatte ledere skal have friere rammer til at bedrive ledelse og skabe resultater ud fra ønskede mål, rammer, resultat og brugertilfredshed.
 10. Venstre ønsker at fremme en serviceorienteret kommunal arbejdskultur, hvor medarbejdere har ejerskab, ansvar og en forståelse for drift med løbende effektivitets- og forandringsprocesser – til gavn for fællesskabet. Vi ønsker et arbejdsmiljø med glade og stolte medarbejdere, der tør udfordre ledelsen og løbende fremsætte idéer til bedre opgaveløsning.
 11. Vi ønsker gode arbejdsmiljøer på de kommunale arbejdspladser, så sygefraværet kommer ned på et niveau, der svarer til det private erhvervsliv.
 12. Større fokus på sundhed og forebyggelse, hvad enten det drejer sig om mennesker, natur, miljø, teknik eller bygninger o.l., så vi får de bedste og billigste løsninger i længden.
 13. Vores svage borgere (handicappede, ældre, syge og psykisk syge) skal altid sikres den hjælp og støtte, de har brug for i hverdagen.
 14. Det skal ikke være muligt at sige nej til et job, hvis man modtager kontanthjælp, uden det får konsekvenser.

 

 

 

 

 

Vi vil være den mest attraktive erhvervskommune i Region Sjælland.

Køge Kommune har i dag en arbejdsløshed over landsgennemsnittet, og kommunen betegnes vækstmæssigt som udkantskommune. Vi mangler vidensjob til de mange pendlere, der hver dag må tage til hovedstadsområdet for at tjene deres penge – og for at tiltrække nye borgere. Kommunen har ikke formået at trække nye store vidensvirksomheder til kommunen, og Køge mangler en markant og tydelig branding for at være synlig som attraktiv erhvervskommune. Køge kommune er et sted man kører forbi eller igennem, og den store eksportandel skyldes primært få store virksomheder i kommunen.

Venstre vil sætte nye ambitiøse mål for at blive den mest attraktive erhvervskommune, så vi kan tiltrække vækst og virksomheder. Det kommende byggeri af universitetssygehus og ny jernbane vil sætte en masse aktiviteter i gang, og vi skal sørge for, at også lokale virksomheder kan byde ind. Det er vigtigt at skabe et balanceret arbejdsmarked i Køge Kommune, så udvikling og handelsliv i vores yderområder og midtby ikke dør ud. Proaktiv og professionel erhvervsservice skal sammen med uddannelses- og jobmuligheder samt et attraktivt hverdagsliv være med til at tiltrække nye borgere og virksomheder til Køge Kommune.

Sådan gør vi:

 1. Vi skal have en god kommunal service til vores virksomheder. De skal opleve, at de får brugbart svar retur med det samme.
 2. Kommunen skal være på forkant og udvikle erhvervsområder og infrastruktur, der matcher og tilpasses udviklingen, særlig i forhold til de mange nye store projekter, der er på vej, som universitetssygehus, Køge Kyst og Køge Nord m.fl. Ved realiseringen af de mange nye projekter er det vigtigt, at tilgodese og understøtte rammer for det eksisterende erhvervsliv – og herunder handelslivet i Køge by og i landområderne – for at skabe et balanceret arbejdsmarked.
 3. Vi vil proaktivt tiltrække innovative og videnstunge virksomheder – for at skabe job til folk med videregående uddannelser. Derfor skal vores boligområder kunne matche deres behov.
 4. Venstre ønsker i særlig grad at tiltrække sundhedsrelaterede virksomheder, i kølvandet på det nye universitetssygehus i Køge.
 5. Venstre vil gerne sætte flere offentlige/private samarbejdsprojekter (OPP) i gang, for at være med til at sætte skub i vækst og udvikling.
 6. Køge erhvervsservice skal løbende være i tæt dialog med eksisterende og nye potentielle vækstvirksomheder samt andre aktører, der er medvirkende til Køges udvikling og branding. Venstre ønsker mål, strategi og rammer for hvordan Køge erhvervsservice er med til at sikre, at Køge Kommune bliver den mest attraktive erhvervskommune i Region Sjælland.
 7. Venstre vil sætte nye initiativer i gang for at tiltrække og motivere iværksættere og innovative sjæle. Det skal være nemt at sætte sine idéer i værk og starte virksomhed.
 8. Beskæftigelsesindsatsen skal gen-tænkes, så pengene bruges mest effektivt i forhold til at få ledige hurtigt tilbage i ordinært arbejde igen. Vi ønsker et friere valg mellem det kommunale jobcenter og andre private aktører, hvor den ledige får større valgmulighed og mere ansvar for egen situation.
 9. Venstre ønsker fokus på at få flere fritidsjob og praktikpladser til de unge i det private erhvervsliv. Det er vigtigt, at de unge får et godt kendskab og lærer at tage ansvar for egen indtjening og begå sig på arbejdsmarkedet.
 10. Venstre ønsker en bedre integrationsindsats med fokus på uddannelse og arbejde, særlig for unge i socialt udfordrede områder eller hjem. Vi skal sørge for, at vores unge ikke bliver marginaliserede, men føler sig som en del af samfundet, med ansvar for eget liv.
 11. Venstre vil sikre, at ingen unge falder ud af systemet og ender på varig overførselsindkomst. Vi skal understøtte, at de unge kommer ud på arbejdsmarkedet med praktikpladser og aktivering, så de ikke mister berøringen med arbejdslivet eller mister lysten til at være selvkørende.
 12. Der mangler attraktive erhvervsgrunde i Køge Kommune, og vi ønsker en bedre og mere alsidig strategi for erhvervsudviklingen. Området omkring den nye Køge Nord station er oplagt til nye typer af erhverv, men der skal kigges på hele kommunen som helhed.
 13. Turismeområdet skal re-tænkes og styrkes, så Køge kan tiltrække flere turister til Køge Kommune. Der skal nedsættes en tænketank med aktører og andre professionelle, der skal supervisere kommunen om, hvordan vi udvikler turismen og sætter nye ambitiøse mål.
 14. Vi skal give bedre oplysninger om, hvad der sker af aktiviteter i Køge Kommune, for at sikre besøg, brug og kunder – og dermed give bedre grundlag for erhvervsliv og turisme o.l.
 15. Venstre vil have bedre parkeringsmuligheder i Køge Kommune, f.eks. bedre parkeringsmuligheder ved stationer og trinbræt samt i byerne. Det er vigtigt for pendlerfamilier og for handelslivet, hvis vi skal tiltrække og fastholde både borgere og handlende. Særlig handelslivet i Køge skal understøttes med gode parkeringsmuligheder. Vi skal bl.a. sikre gode rammer for Køge by, så fx Køge midtby kan klare sig i konkurrencen med andre store omkringliggende byer og shoppingcentre.
 16. Venstre vil skabe en bedre og mere hensigtsmæssig infrastruktur og aflastende færdsel gennem Køge by og kommune som helhed. Vi skal kigge på, hvor vi kan lette stigende trafikpres, fx gennem Køge By og Lellinge. Dette kan ske ved at få trafikken syd fra og fra Stevns hurtigt ud på motorvejen og anlægge østvendte tilkørselsramper ved motorvejsafkørslen ved Vemmedrup.
 17. Venstre ønsker støjdæmpning ved særlig stærkt trafikerede vejstrækninger.
 18. Venstre vil medvirke til et godt grundlag for Campus Køges videre udvikling, herunder muligheder for kollegieboliger, caféer, indkøbsmuligheder o.l. for at skabe et attraktivt studiemiljø. Campus Køge skal have gode transportmuligheder ind til Køge og ny Køge Nord station. Det er vigtigt for Køge at være kendt som en attraktiv uddannelsesby.

 

 

 

 

 

Vi skal være det mest attraktive sted at bo i Region Sjælland.

Køge Kommune har altid været præget af gamle industrifabrikker, der har ligget ned mod vandet og havnen. Derved har Køge reelt vendt ryggen mod vandet – og ikke udnyttet det attraktive potentiale kommunen har. Løbende har det socialdemokratiske styre bygget masser af sociale boligbyggerier, med det resultat, at vi i dag har en overvægt at disse boliger. Det betyder, at vi også tiltrækker borgere fra andre kommuner, med store sociale problemer. Faktuelt bruger Køge Kommune 33 mill. mere på kontanthjælp end landsgennemsnittet.

Efter kommunesammenlægningen har kommunen fået langt mere landområde, men udviklingen er ikke fuldt med og den offentlige transport mellem specielt øst og nord og i landområderne er yderst mangelfuld.

Køge Kommune ligger geografisk og infrastrukturmæssigt centralt, med en stor gammel og smuk provinsby og store naturmæssige værdier i strand, vand, skov og land. Vi skal favne udviklingen i HELE kommunen og sørge for, at skabe en bolig- og landdistriktpolitik, der gør det attraktivt at bo i såvel by- som landområder. Det skal i høj grad være med til at tiltrække nye borgere til kommunen og særligt flere højtuddannede borgere.

Sådan gør vi:

 1. Vi vil lave en proaktiv indsats for at tiltrække nye og stærke borgere til kommunen ved bl.a. at skabe rammer for flere lokale job og have en god balance i boligudbuddet med mange attraktive private leje- og ejeboliger samt et tilpasset udbud af almene boliger, herunder bl.a. byggegrunde til markedspriser og bedre mulighed for udstykning i landdistrikter.
 2. Køge skal være en attraktiv uddannelsesby, og Campus Køge skal kunne tiltrække unge til såvel ungdoms- og videregående uddannelser. Derfor skal vi sikre nok ungdomsboliger og kollegieboliger, der matcher de unges ønsker og behov for et attraktivt leve- og studiested.
 3. Venstre vil gøre det attraktivt at vende tilbage til kommunen for de unge, der fx har været ’ude’ for at studere andre steder i Danmark. Derfor skal Køge Kommune være attraktiv inden for de områder, som unge familier søger, fx skoler, børnepasning, idræt,    kultur, boligudbud.
 4. Venstre vil sikre ’liv’, udvikling og aktivitet i landområder og landsbyer i Køge Kommune. Derfor vil vi udforme en politik for landdistrikterne i Køge Kommune, der beskriver muligheder for vores landsbyer og landområder. Vi ønsker at give vore landsbysamfund og landområder muligheder for større indflydelse på egen udvikling til at skabe liv og aktivitet. Borgere i landområderne skal have nemmere ved at udvikle sin ejendom til nye formål, såvel til hesteejendomme som til småerhverv.
 5. Venstre ønsker at binde Køge Kommune bedre sammen, på tværs af kommunen, med bedre kollektiv transport. Borgere i kommunens sydlige, vestlige og nordlige del skal have god mulighed for at komme til Køge by med bus eller tog. Det er vigtigt at kommunens børn og unge har mulighed for at komme til og fra deres skole og uddannelsessted. Særlig Campus Køge skal sikres gode busforbindelser til Køge/Ølby/Køge Nord st.
 6. Venstre vil sikre, at det er sikkert og trygt at færdes som cyklende og gående i vores kommune. Derfor skal vi fortsat udbygge, og sikre stisystemer og cykelstier rundt om i kommunen eller lave andre trafikale løsninger som fx opmaling, indsnævringer, chikaner, bump o.l., der øger sikkerheden. Det er vigtigt, at særligt børn og unge kan færdes trygt og sikkert til og fra skole, institutioner og fritidstilbud.
 7. Kommunens veje, cykel- og gangstier skal vedligeholdes, så de er sikre at færdes på.

 

 

 

 

 

Vi vil have trygge, sunde, aktive og fremtidsparate børn og unge.

Kommunens mindre skoler trues med lukning eller sammenlægninger, og man glemmer vigtigheden i en god tryg hverdag og opvækst i lokalmiljøet. Forældre og børn tvinges ind i systemer og skoledistrikter uden at kunne vælge selv. Central styring af skolerne giver manglende gejst, ansvar og udvikling.

Køge Kommune bruger flere penge pr. barn på både pasning og skole end vores nabokommuner, men alligevel ligger vores børn under landsgennemsnittet uddannelsesmæssigt – og ikke nok unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Ungdomsklubber er nedlagt og vores unge har ingen steder at mødes. I stedet er kommunen præget af bander, der skaber stor utryghed for de øvrige unge.

Forældrene skal have reelle muligheder for at vælge den hverdag og den retning, der giver mening for dem og deres børn. Ansvaret for at sikre børn og unge en tryg og inkluderende opvækst ligger først og fremmest hos forældrene. Men skoler og institutioner har også en stor rolle og et stort ansvar i at udvikle børns muligheder og potentialer.

Langt flere unge skal hurtigt i gang med ungdomsuddannelse og fastholdes i uddannelse. Vi ønsker at få alle børn og unge med på ’livets vogn’ og derved hæve uddannelsesniveauet i Køge Kommune. Attraktive fritids- og sportsfaciliteter skal være med til at give børn og unge et sundt og aktivt liv. Vi vil sikre grundlaget for trygge, aktive og fremtidsparate børn og unge, der har lyst til at uddanne sig og tage ansvar for deres egen fremtid.

Sådan gør vi:

 1. Venstre ønsker at give skoler og institutioner mulighed for at differentiere sig, så det er tilpasset forældrenes ønsker og pasningsbehov i en travl hverdag, fx med profilinstitutioner, profilskoler, fleksible åbningstider eller temaer.
 2. Institutioner, skoler og SFO’er skal i højere grad kunne involvere lokale frivillige foreninger.
 3. Venstre vil sikre gode rammer for aktivitetstilbud til børn og unge inden for såvel idræt og bevægelse samt kreative og musiske områder. Svage og økonomisk dårligt stillede familier skal have mulighed for en form for gratis eller billigere klippekort til disse aktiviteter.
 4. Venstre vil give frivillige ildsjæle og foreninger, som ønsker at gøre en indsats overfor vores børn og unge, mulighed for at bidrage.
 5. Venstre vil sikre forældre større valgfrihed i tilbud til børn og unge, når det drejer sig om skoledistrikt og mellem kommunale og private tilbud, f.eks. ved valg af børneinstitution, skole, ungdomstilbud eller tandpleje o.l.
 6. Venstre vil lave rammer for etablering af nye fleksible klub- og aktivitetstilbud til børn og unge i deres lokalmiljø. De senere år har vi set konsekvensen af, at der ikke er lokale klub- og aktivitetstilbud til de unge. Det betyder, at nogle unge ’hænger ud’ de forkerte steder og at Køge har fået en stor og stigende udfordring med bander. Opgaven med at drive klub- og aktivitetstilbud skal kunne udbydes, så såvel private samt foreninger har mulighed for at drive disse. Venstre ønsker mål og rammer for indhold og hvordan klub- og aktiviteterne drives, så vi sikrer kvalitet, høj brugerandel og at de unges ønsker bliver tilgodeset.
 7. Venstre ønsker at børn og unge med handicap og socialt udsatte børn og unge skal sikres retten og mulighederne for et godt og trygt børne- og ungeliv. Vi skal især have fokus på den forebyggende indsats rettet mod svage og truede børn og unge.
 8. Skole og uddannelse
 9. Venstre vil sætte en mere ambitiøs plan for at hæve uddannelsesniveauet blandt Køge Kommunes unge. Vi skal sikre en hurtigere overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og sikre, at vi får mindst 95% af de unge i gang med en ungdomsuddannelse. Det kræver god, effektiv og tæt dialog mellem de unge, forældre, skole og Ungdommens uddannelses-vejledning (UUV).
 10. Venstre vil give vores folkeskoler og skolebestyrelser øget frihed til at udvikle sig i retning af profilskoler og udskolingslinjer. Vi opnår et større lokalt engagement, ansvar og ejerskab for den enkelte skoles udvikling, når vi lægger friheden og ansvaret ud til de professionelle ledelser og skolebestyrelser. Venstre ser gerne en mangfoldighed af profilskoler, da vi mener at et mangfoldigt folkeskoletilbud giver en bedre folkeskole og uddannelse.
 11. Venstre vil i langt højere grad give skolelederne gode vilkår for – og frihed til – at tage ansvar og skabe gode arbejdsvilkår og forældreinddragelse. Det skal være naturligt at stille krav til lederne med klar konsekvens for de ledere, der ikke lever op til deres mål.
 12. Venstre vil skabe et trygt og lokalt miljø i indskolingen med færre børn og større centrale enheder til udskolingen for at sikre en bedre overgang til ungdomsuddannelserne. Derved kan vi opnå tryghed og mangfoldighed lokalt – og en større faglighed i overbygningen.
 13. Venstre ser de frie og private skoler som en vigtig del af det samlede uddannelsestilbud i Køge Kommune og som et alternativ, til dem som ønsker at benytte sig af det frie valg. Køge Ungdomsskole skal indgå i en samlet helhed i de tilbud, som elever og forældre kan tilvælge.
 14. Vores skoler skal være et trygt, inspirerende, inkluderende og involverende læringssted med motiverede og dygtige lærere. Skolen er et lærested – ikke et værested. Derfor skal faglighed, læring og trivsel, altid være i højsædet. Karaktergennemsnit alene kan ikke definere kvaliteten af vores lokale skoletilbud. Vi ønsker at inddrage flere parametre og viden om hvad der betyder noget, så som lærernes faglighed, antallet af unge som folkeskolen sender videre i ungdomsuddannelse, forældreinddragelse, elevernes trivsel og det sociale liv på skolen. Samlet set tror vi, at det giver de bedste forusætninger.
 15. Venstre ønsker i langt højere grad at stille krav til såvel eleverne, forældrene og lærerne om at tage ansvar for læringen. Venstre vil udfordre de dygtigste elever og løfte de svageste. Undervisningen skal tage udgangspunkt i den enkeltes styrker og behov. Vi mener, at der i langt højere grad skal undervises ved brug af metoder, som man har evidens for virker, ikke til hvad man ’tror’ virker. Vi skal sikre, at der er særlig fokus på skole-hjem samarbejdet i de svage familier og kunne sætte ind med støtte, når det er nødvendigt.
 16. Venstre vil styrke brugen af IT i undervisningen som et helt naturligt redskab. Både elever og lærere skal kunne bruge og beherske den digitale verden, vi lever i, hvilket stiller krav til et højt niveau for skolernes IT-udstyr og netværksadgang.
 17. Venstre ønsker skolerne benytter kvalificerede lærervikarer og god planlægning ved vikardækning. Eleverne har krav på en kvalificeret undervisning.
 18. Venstre vil sikre en ordentlig og faglig inklusion af børn og unge med særlige behov. Alle vores børn har krav på en god skolegang, hvor der er fokus på den enkelte og samtidig tages hensyn til de øvrige børn, der skal rumme de inkluderede. Venstre ønsker Køge og omegns 10. klasser placeret i Campus Køge for at skabe en naturlig og inspirerende overgang til ungdomsuddannelserne. Samtidig skal 10. klasserne i højere grad indgå i introducerende forløb i samarbejde med ungdomsuddannelserne.

 

 

 

 

 

Vi skal hindre ny tilgang samt styrke konsekvens og indsatser mod banderne.

Køge er i de senere år blevet kendt for bandeoptøjer og som en af de kommuner med flest registrerede bandemedlemmer. Udviklingen har taget overhånd, og det hidtidige styre har ikke formået at forhindre udviklingen i det stigende antal bandemedlemmer og den kriminalitet og skyderier, det har ført med sig.

Der skal mere til, både af indsatser og større konsekvenser. Det er mange forskellige tiltag, i en koordineret indsats, der skal til for at stoppe den negative udvikling. Det spænder lige fra forebyggende indsats for børn og unge, der er tæt på miljøet eller i fare for at blive tiltrukket, til bedre boligpolitik og bedre indsatser rettet mod de registrerede bandemedlemmer.

Vi ønsker nye tider uden bander og deres kriminalitet og hærgen. De må ikke være negative rollemodeller for vores øvrige unge.

Sådan gør vi:

 1. Venstre ønsker en stærk og forebyggende indsats for, at vi ikke taber børn og unge på gulvet og for at de ikke drives eller lokkes ind i bander og kriminalitet. Indsatserne skal kunne strækkes helt op til 23 år. Det kan ske ved sund aktivering og klubtilbud, opsøgende og/eller særlige indsatser, tæt samarbejde mellem institutioner, skoler, SSP, Natteravne og kommune samt andre relevante aktiviteter/aktører.
 2. Konsekvent handling over for unge bandemedlemmer i samarbejde med politiet. Vi skal styrke indsatsen for at få unge, der allerede er blevet involveret, ud af bandemiljøet og i gang med uddannelse eller job.
 3. Vi ser integration som et naturligt tiltag, hvor der skal arbejdes for at inkludere alle borgere i samfundet, og sikre, at der ikke opstår ghettoområder, hvor integrationen ikke finder sted. Det skal gøres attraktivt for alle med en anden etnisk baggrund at komme ud på arbejdsmarkedet, så alle får et ansvar for det samfund vi lever i og ikke føler sig ekskluderede.
 4. Venstre vil ikke acceptere bandernes hærgen og selvudråbte dominans. Tilgangen til banderne skal være konsekvent, så de ikke tiltrækker nye medlemmer. Samarbejdet med politiet og socialforvaltningen skal effektiviseres, så informationer ikke falder på gulvet. Kort sagt; Vi vil ikke have bander i Køge Kommune!
 5. Venstre vil sikre en bandeindsats som fortsætter udover det fyldte 18. år. Erfaringen viser, at det er i perioden der fra og frem til man stifter familie, at flest indgår i bander.
 6. Venstre vil ikke nøjes med at benytte de midlertidige statslige puljer til området. Vi skal selv sikre, at vi er på forkant, så indsats er kontinuerlig overfor de unge. Køge Kommune skal ikke være kendt for sin bandeproblematik, men være forgangskommune og rollemodel for andre kommuner, ved at sikre tilstrækkelig fokus på området.
 7. Venstre mener, at det er vigtigt at vi forebygger på området, og ikke venter til problemerne bliver svære at løse. Venstre vil sikre, at kommunen konstant skal være to skridt foran de unge, så man rettidigt kan sætte ind i overfor problemstillingerne. Ved at oprette beboerråd, uddanne ”ambassadører” og sikre en indsats helt fra børnehavealder, vil vi kunne gøre en forskel. Ved at flytte medarbejdere og relevante forvaltninger ud i de berørte områder og kæde beboerforeninger, frivillige organisationer, klubber og kommunen sammen, vil sikre større forståelse og indblik, til at opfange faresignaler, inden at det udvikler sig.

 

 

 

 

 

Vi skal sikre vores ældre trygge rammer med en god og værdig omsorg.

Køge Kommune bruger 4.732 kr. mere per ældre end Solrød Kommune og 5.990 kr. mere per ældre end Greve Kommune. Alligevel er Køge blevet kendt i offentligheden for at vinde en retssag om at skære på hjælpen til ældre. De nedskæringer de ældre har været udsat for gennem de seneste år har været for voldsomme. Der bør derfor kigges på, hvordan man prioriterer pengene til ældreplejen i Køge Kommune.

Ældre er forskellige og skal betragtes forskelligt, og derfor skal der også være forskelighed i de tilbud og løsninger, der tilbydes til de ældre. Vi ser de ældre som en styrke, og vi ønsker at holde vores ældre medborgere involverede og aktive i lokalsamfundet længst muligt.

Sådan gør vi:

 1. Venstre vil sikre vores ældre får en tryg og værdig alderdom med nødvendig hjælp og fokus på medinddragelse, støtte til selvhjælp og accept fra den ældre.
 2. Vi vil gerne have et brugerstyret aktivitetshus for ældre borgere i den østlige del af kommunen.
 3. Vi ønsker at nedbringe administration og i stedet styrke ’varme hænder’, omsorg og moderne velfærdsteknologi, der kan frigive tid og frihed til den ældre.
 4. Venstre vil sikre, at den ældre kan blive i eget hjem længst mulig, så længe at det kan lade sig gøre og den ældre selv ønsker det. Den ældre skal aktivt inddrages og høres, så vedkommende får den rette hjælp.
 5. Vi ønsker faste hjemmehjælpere. Det giver tryghed og kvalitet.
 6. Fremtidens ældreboliger, plejeboliger og aktivitetstilbud skal matche de forventninger, som fremtidens ældre har. Det kan bl.a. være en form for moderne seniorlandsbyer eller ældreområder, hvor de ældre trygt kan færdes, med fagligt personale i nærheden, så hjælpen altid er til at få fat på. Der skal fx være mulighed for at samle ældreboliger, aflastningspladser, genoptræningsfaciliteter, aktivitetsmuligheder, mindre møde- og kultursteder, caféer og indkøbsmuligheder o.l.
 7. Plejehjem er et ’hjem’ og må ikke opfattes som en institution. Plejekrævende ægtepar skal have ret til en tryg alderdom sammen og ikke må skilles mod deres vilje, blot fordi de kommer på et plejecenter. Der skal være mulighed for differentiering i plejehjemtilbud for ældre med anden etnisk baggrund.
 8. Venstre vil sikre en ældreomsorg med fagligt kompetente medarbejdere, der ønsker at gøre en positiv forskel for de ældre. Vi vil have en ledelse, som har plads til nytænkning og innovation, så man undgår traditionel kassetænkning. De ældre skal behandles med værdighed og stabilitet i den omsorg, de har brug for.
 9. Venstre vil give private aktører og organisationer mulighed for at bidrage positivt til opgaveløsningen i ældreplejen.
 10. Ældre skal frit kunne vælge mellem kommunale og private løsninger, ligesom ældre skal have mulighed for at tilkøbe ydelser.

 

 

 

 

 

Et aktivt liv med kultur og fritidsaktiviteter giver øget livskvalitet og sammenhold.

Køge Kommune har mange tilbud og foreninger med meget forskellig indhold og vilkår. Venstre ønsker at styrke kultur, frivillighedskulturen og foreningslivet med gode rammer og vilkår. En stærk breddeidræt giver sunde og aktive borgere, hvilket er en forudsætningen for en succesfuld eliteidræt. Vi ønsker et mangfoldigt fritids- og kulturliv til glæde for kommunens borgere.

Sådan gør vi:

 1. Kultur-, idræts- og foreningsliv
 2. Venstre ønsker at styrke frivillighedskulturen og foreningslivet med gode rammer og vilkår.
 3. Vi ønsker størst muligt selvstyre til foreningerne og mindst mulig kommunal administration og kontrol.
 4. Vi vil sikre ens muligheder for og behandling af kommunens mange idrætsgrene og foreninger. Bl.a. skal der ikke være forskel i betaling for brug af kommunale og selvejende faciliteter. Samtidig skal der sikres en god kvalitet og vedligeholdelsesstandard for kommunens idrætsfaciliteter og gerne gennem selveje.
 5. Venstre ønsker at styrke samarbejdet mellem ildsjæle, brugere og institutioner i breddeidrætten.
 6. Venstre bakker op om eliteidrætten i Køge kommune og vil sikre grundlaget for, at de nødvendige faciliteter er til stede. Derfor støtter Venstre f.eks. op om Køge Park ved at sikre et fornuftigt plangrundlag, men uden at opførelse finansieres af kommunale midler.
 7. I Venstre mener vi, at området ved Køge Marina skal udvikles til et aktivt erhvervs-, bolig-, kultur- og fritidsområde. Det er vigtigt, at der bliver større sammenhæng mellem Køge Marina og Køge By, således at Marinaen trækkes ’tættere’ til byen. Områdets mangfoldighed gør, at det kan rumme mange forskellige aktiviteter: f. eks ’Kulturhavns festival’, nye maritime boligformer og maritime oplevelsesvirksomheder.
 8. Venstre vil sikre rammer for at etablere et musik, cafe og spillested i forbindelse med Campus Køge, for at gøre området mere attraktivt og tiltrække de unge – også efter undervisningstid.
 9. Venstre vil styrke det nære bibliotekstilbud og være med til at nytænke indholdet samt give mulighed for selvbetjening og evt. døgnåbent. Fremtidens biblioteker giver mulighed for et lokalt kulturmiljø og integreret borgerservicefunktioner.
 10. Venstre vil give nye muligheder for at bruge de lokale skolers og institutioners fysiske rammer til andre formål udenfor undervisningstiden. Det skaber liv lokalt.
 11. Vi mener, at lokale og engagerede kræfter driver kulturen bedst og giver den bedste mangfoldighed. Derfor skal Køge Kommune drive færrest mulige institutioner selv. Ungdomsskoler, billedskoler, musikskoler m.fl. bør drives af private eller selvejende organisationer og institutioner ud fra mål-, resultat- og rammestyring.
 12. Vi ser gerne utraditionelle samarbejder, f.eks. at motion, idræt, kunst og kreativitet tænkes med ind i nyanlæggelser.

 

 

 

 

 

Vi vil bo i en grøn, naturskøn og miljøvenlig kommune.

Det man ser på hver dag bliver ofte en selvfølge. Men vi skal huske at værdsætte Køges attraktive områder – eller udvikle nogle af områderne til gavn for udviklingen og menneskers trivsel.

På miljøområdet skal vi se mere helhedsorienteret på, hvordan vi kommer længst muligt, til gavn for miljøet og for at mindske energiforbruget. I stedet for planer om at etablere mega-vindmøller i Køges smukke havneområde, for at finansiere en dækmole, bør man være kritisk i forhold til udbytte og bivirkninger.

Sådan gør vi:

Klima og energi
 1. Venstre ønsker at kunne implementere energi-, miljø- og klimateknologier i alle offentlige bygninger eller industriområder, hvor det er relevant og egnet, men med respekt for mennesker, erhverv og miljø. Der skal tages hensyn til gener for natur og mennesker.
 2. Køge Kommune skal være rollemodel for energieffektivisering samt brug af grøn og vedvarende energi, men kun hvor det er hensigtsmæssigt og relevant for borgerne. Det er særlig vigtigt at inddrage og påvirke borgernes energivaner, da det vil skabe de største resultater.
 3. Køge Kommune skal satse på klimaeffektive tiltag og energibesparelser ved renovering og opførsel af kommunale bygninger samt vedligeholdelse af arealer. Det skal bidrage til at nedbringe CO2 niveauet med respekt for mennesker, miljøværdier og kulturlandskaber. Køge Kommune skal så vidt muligt vælge løsninger, der er bæredygtige for både klima, miljø og økonomi.
 4. Vi bakker op om brugen af miljø-, energi- og klimateknologier i arbejdet for et bæredygtigt forbrug. Men der skal være et stort fokus på de gener, der kan følge af teknologierne. Derfor siger Venstre nej til store vindmøller i havneområdet ud for Køge By. Det er ikke den rette placering for hverken natur eller Køges borgere.
 5. Venstre vil sikre, at Køge Kommune har en klar strategi for håndtering af fremtidens forandringer i klimaet. Det er bl.a. vigtigt, at kommunen løbende oprenser sine vandløb og håndterer opsamling af regnvand lokalt frem for centralt på rensningsanlægget. Ligeledes skal udfordringer med klimaforandringer tænkes ind i udviklingen af bolig- og erhvervsområder.

 

Natur og miljø
 1. Venstre ønsker en fornuftig balance mellem miljø, dyr og mennesker. Vi skal både bevare, vedligeholde og udvikle vores natur- og kulturlandskaber til glæde for borgerne og med respekt for vores landbrugskultur og det vildtlevende plante- og dyreliv. Venstre vil arbejde for at vores naturområder er nemt tilgængelige, så flest mulige kan få gavn og glæde af vores kulturlandskaber.
 2. Venstre vil udvikle de mange grønne områder i hele Køge kommune i et stærkt samarbejde med lokale kræfter, foreningsliv og erhvervsliv. Områderne skal være tiltalende og attraktive rum for kulturelle, sportslige og uformelle og turistmæssige aktiviteter. Særligt skal vi holde vores strandområder rene og attraktive for borgere og turister.
 3. Lovparken i Køge by skal udvikles til fortsat at være et attraktivt grønt frirum i Køge by og et kulturelt samlingssted for kommunens borgere og turister. Venstre vil arbejde for, at der opføres en scene til kulturelle aktiviteter (gerne sponsoreret), mens de eksisterende muligheder for at spille bold og uformelle aktiviteter fortsat bevares. Der skal tages hånd om udfordringerne med de omfattende efterladen-skaber af skrald fra unge, der er begyndt at benytte parken i stort omfang.

Aktiviteter i valgkampen 2017

Venstre deltager i mange møder og aktiviteter i forbindelse med KV17 og RV17.

Denne liste opdateres jævnligt, og har du et arrangement du gerne vil have Venstre i Køge til at deltage i, så kontakt Flemming Lehnert på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon: 29 42 82 03

Læs mere …

Vær med